VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Výzva na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy

Firma Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO (v ďalšom texte len „vyhlasovateľ“) v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka – Z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (v ďalšom texte len „súťaž“) na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy na dodávku polygrafických strojov a zariadení:

CtP systém, štvorfarbový ofsetový hárkový tlačový stroj, päťfarbový digitálny tlačový stroj

1. Vyhlasovateľ: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO so sídlom na Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaný v ŽR Okresného úradu Košice III, Reg. č.: 804–4996, IČO: 31 291 228, DIČ: 1020746694, IČ DPH: SK1020746694 Internet: www.vmv.sk, telefón ++421 – (0)51 77 11 407 Osoba poverená konaním v mene vyhlasovateľa v procese súťaže: Ing. Martina Tomečková, e-mail: papier@vmv.sk

2. Predmet súťaže: Predmet obchodnej verejnej súťaže je rozdelený na tri časti: Prvá časť: Dodávka CtP zariadenia na osvit tlačových platní Druhá časť: Dodávka štvorfarbového ofsetového hárkového tlačového stroja Tretia časť: Dodávka päťfarbového digitálneho tlačového stroja Špecifikácia uvedených polygrafických strojov a zariadení je popísaná v súťažných podmienkach.

3. Miesto a lehota na poskytnutie súťažných podmienok: Súťažné podmienky si možno písomne alebo osobne vyžiadať na adrese: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov. Pri písomnom alebo e-mailovom vyžiadaní zašle vyhlasovateľ súťažné podmienky do troch dní od doručenia žiadosti. Lehota na vyžiadanie súťažných podmienok začína plynúť odo dňa zverejnenia tejto výzvy, t. j. 7. 10. 2009, a skončí sa 23. 10. 2009 (pri osobnom vyžiadaní mu budú poskytnuté v uvedenej lehote v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.).

4. Lehota, miesto a jazyk na predkladanie ponúk: Návrhy je potrebné predložiť písomne v slovenskom alebo českom jazyku na adresu vyhlasovateľa v uzavretom obale označenom heslom „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“. Lehota na podávanie návrhov uplynie 23. 10. 2009 o 16.00 hod. Návrhy možno doručiť poštou, kuriérom alebo osobne, rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi.

5. Financovanie predmetu zmluvy: Predmet zmluvy na dodávku polygrafických strojov a zariadení bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (max. 50 %) a z vlastných zdrojov vyhlasovateľa (min. 50 %).

6. Obchodné (zmluvné) podmienky: Vyhlasovateľ uzatvorí s úspešným navrhovateľom zmluvu na dodávku polygrafických strojov a zariadení. Navrhovatelia musia predložiť písomnú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel, ktorého záväzná forma bude súčasťou súťažných podmienok. Úspešný navrhovateľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania v súvislosti s dodávanými polygrafickými strojmi a zariadeniami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v súlade s článkom 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Vyhlasovateľ určil minimálne obchodné (zmluvné) podmienky, na ktorých pri uzavretí zmluvy trvá:

  • odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: zmluva s úspešným navrhovateľom nadobudne účinnosť po uzavretí platnej a

účinnej zmluvy o poskytnutí NFP na základe žiadosti vyhlasovateľa OVS v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy: KaHR – 111SP – 0902,

  • zmluvná pokuta v prípade meškania s dodaním polygrafických strojov a zariadení je stanovená vo výške 0,04%z kúpnej ceny

bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,

  • zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy na dodávku polygrafických strojov a zariadení vo výške 20%z ceny bez DPH
  • zabezpečenie zmluvného servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

7. Podmienky účasti: Podmienkou pre účasť v súťaži je predloženie dokladu o oprávnení podnikať, pričom predmet podnikania musí oprávňovať navrhovateľa na dodávku predmetných polygrafických strojov a zariadení. Navrhovateľ nemôže rozdeliť predmet súťaže. Navrhovateľ nemôže predložiť viac návrhov na jeden stroj alebo zariadenie. Návrh musí byť predložený v lehote určenej v tejto výzve, musí zodpovedať podmienkam určeným v tejto výzve a v súťažných podmienkach a nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s touto výzvou alebo súťažnými podmien- kami, inak bude z procesu hodnotenia vylúčený.

8. Osobitná výhrada: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie súťaže alebo jej časti a právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

9. Termín otvárania návrhov: Vyhlasovateľ bude otvárať návrhy predložené v lehote na predkladanie návrhov dňa 23.10. 2009 o 18.00 hod. vo svojom sídle.

10. Kritériá hodnotenia návrhov a spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Predložený návrh bude zarhnutý do súťaže len v prípade, že jeho obsah bude zodpovedať tejto výzve a súťažným podmienkam. Pre výber najvhodnejšieho návrhu bude vymenovaná komisia, ktorá vyberie najvhodnejší návrh podľa kritéria najnižšia cena dodávky predmetu obchodnej verejnej súťaže, pričom sa hodnotí celková cena v eurách bez DPH.

11. Lehota na oznámenie o prijatí/neprijatí návrhov: Vyhlasovateľ oznámi všetkým navrhovateľom v lehote do 28. 10. 2009, či ich návrh prijíma resp. neprijíma.

12. Lehota viazanosti návrhov: Predložené návrhy sa počnúc uplynutím lehoty na podávanie návrhov až do uplynutia lehoty viazanosti, ktorá uplynie 30. 10. 2009, považujú za záväzné a nie je možné ich odvolať.

13. Predpokladaný termín plnenia zmluvy: V prípade schválenia NFP a podpísania zmluvy o NFP s vyhlasovateľom bude predmet zmluvy na dodávku polygrafických strojov a zariadení realizovaný v priebehu rokov 2010 – 2011.

14. Zverejnenie výzvy: Táto výzva je zverejnená v denníku Hospodárske noviny dňa 7. 10. 2009 a na webovej stránke vyhlasovateľa www.vmv.sk v dňoch od 7. 10. 2009 do 23. 10. 2009.

V Prešove 5. 10. 2009. Za vyhlasovateľa: Michal Vaško, majiteľ

Napísal , vytlač, prečítané 53743x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.