VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Vyhlásenie podmienok pre podávanie grantov

Vydavateľstvo Michala Vaška (ďalej VMV), Prešov (ďalej len „zadávateľ“) oznamuje, že vyčlenila finančné prostriedky na projekt: „Ľudské zdroje – kritický faktor úspešnosti podniku.“

1. Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu pre projekt manažmentu ľudských zdrojov v podniku Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

Vydavateľstvo Michala Vaška (ďalej VMV), Prešov (ďalej len „zadávateľ“) oznamuje, že vyčlenila finančné prostriedky na projekt: „Ľudské zdroje – kritický faktor úspešnosti podniku.“ Projekt bude zameraný na audit manažmentu ľudských zdrojov a zvyšovanie pracovného výkonu pracovníkov VMV. Zadávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že do 16. júla 2012 je potrebné doručiť žiadosť o poskytnutie grantu na riešenie tohto projektu. Žiadosť je potrebné doručiť v uzavretej obálke s označením „GRANT“ Žiadateľ o grant musí k žiadosti o grant priložiť:

  1. Informácie o tom, že vedúci riešiteľ, resp. ďalší riešitelia aktívne pôsobia v problematike manažmentu ľudských zdrojov, resp. operačného manažmentu (prax, vedeckovýskumná činnosť, publikačná činnosť a pod.)
  2. Doterajšie kontakty s podnikom VMV.
  3. Náčrt a časový harmonogram postupu („Projekt“) so stručnou špecifikáciou predpokladaných výstupov a prínosov z riešenia grantu. Časový harmonogram musí mať ohraničenia: október 2012 – jún 2014.

Konečný termín uzávierky podávania žiadostí: 16. júl 2012

Žiadosť je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v stanovenom termíne na adresu: Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov.

2. Postup pri posudzovaní žiadostí

Doručené žiadosti posúdi poradný orgán – výberová komisia zadávateľa, podľa zverejnených, nižšieuvedených kritérií. Po posúdení vypracuje komisia rozhodnutie pre vedenie zadávateľa o poskytnutí, resp. neposkytnutí grantu jednotlivým žiadateľom, spolu s odôvodnením návrhu. Zadávateľ písomne oznámi každému žiadateľovi svoje rozhodnutie. Na základe rozhodnutia o poskytnutí grantu uzatvorí zadávateľ s riešiteľom písomnú zmluvu o poskytnutí grantu.

Kritériá pre posudzovanie hodnotenia projektov výberovou komisiou:

  1. Obsahové a formálne spracovanie „Projektu“, vr. predpokladaných prínosov.
  2. Doterajšie praktické skúsenosti riešiteľov s realizáciou úloh manažmentu ľudských zdrojov a operačného manažmentu.
  3. Doterajšie teoretické a publikačné výstupy riešiteľov v problematike manažmentu ľudských zdrojov a operačného manažmentu.
  4. Požadovaná cena za vypracovanie riešenia.
  5. Zapojenie študentov do riešenia grantovej úlohy.

Prešov, 26. jún 2012

««« Predchádzajúci text: Operačný program Nasledujúci text: Katalóg »»»

| 9. 7. 2012 Po 11.52 | Info | trvalý odkaz | vytlač | 59904x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.